Nové zakázky na fotovoltaické elektrárny pro RD jsme schopni aktuálně realizovat již od 2 měsíců od podpisu smlouvy.

Search

NZU EU
Jsme autorizovaní specialisté registrovaní v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021+
 

Pro rodinný dům vám vyřídíme dotace v souhrnné výši 275 000,- Kč na:

  • fotovoltaickou elektrárnu
  • až 2 nabíjecí stanice pro elektromobil
  • související projektovou podporu
Zajistíme kompletní vyřízení maximální možné dotace na fotovoltaickou elektrárnu v programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021+ a OP-ŽP.
 
4.3.3 Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE) dotace 40 000 – 200 000 Kč
dotace

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu.
Systémy bez propojení s distribuční soustavou jsou podporovány pouze v případech, kdy rodinný dům není připojen k distribuční soustavě. Pro ověření splnění zásad 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) může žadatel využít výpočetní nástroj, který je k dispozici na webových stránkách programu. Nástroj mu poskytne odhad úspor a ekonomické
návratnosti pro optimalizaci návrhu.

4.3.3.1 Výše podpory pro podoblast C.3

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD.

4.3.3.2 Podmínky pro podoblast C.3

a) Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp.

b) Podpora se poskytuje pouze na nové systémy, nelze ji poskytnout na rozšíření nebo úpravy stávajícího systému, včetně případů dodatečného pořízení elektrických akumulátorů.

c) Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 95 % (Euro účinnost). Měniče a nabíječe připojené přímo k fotovoltaickým panelům musí být navíc vybaveny technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %. U hybridních měničů, se připouští minimální účinnost 92 % (Euro účinnost).

d) Navrhované měniče musí vyhovovat požadavkům Nařízení Komise (EU) 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, pro výrobní moduly typu „A“ a požadavkům normy EN 50549-1:2019 (požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi).

e) V případě, kdy jsou použity samostatné měniče pro připojení FV modulů a pro připojení akumulátorových baterií, musí výše uvedené požadavky na účinnost splňovat každý z nich.

f) Minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách STC6 je:
– 18 % pro panely a moduly složené z monokrystalických a polykrystalických článků, – 12 % pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků,
– bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny a fasádní systémy a jiné než plošné kolektory (např. trubicové).

g) Pro účely porovnání s podmínkami programu je uvažována jmenovitá kapacita baterií deklarovaná výrobcem (neuvažuje se snížení vlivem vybíjecích cyklů) stanovená při vybíjení konstantním proudem po dobu 10 hodin nebo kratší. 6 Sluneční ozáření 1000 W.m-2, teplota FV článků 25 °C, spektrum záření podle AM = 1,5. Bližší informace viz. ČSN EN 61215, ČSN EN 50380, ČSN CLC/TS 61836.

h) V případě použití bateriového systému (s el. akumulátory) je minimální podporovaná kapacita stanovena na jednonásobek a maximální podporovaná kapacita na dvojnásobek podporovaného instalovaného výkonu FV modulů v kWh. Akumulátory na bázi olova (vč. gelových, AGM a trakčních),
Ni-MH, Ni-Fe nejsou podporovány.

i) Systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.

j) Pro získání podpory na systém s efektivním využitím tepelného čerpadla musí být splněny následující podmínky:
– tepelné čerpadlo spolupracující s FVE musí být využíváno jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody a musí umožňovat řízení výkonu.
– v systému musí být instalována akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400 litrů pro ohřev teplé vody a vytápění, popř. mohou být použity samostatné nádrže, přímo ohřívané tepelným čerpadlem.
– regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu elektrického proudu do objektu a přizpůsobovat výkon tepelného čerpadla a el. topných těles
či elektrokotle tak, aby bylo maximalizováno využití vyrobené elektřiny. Algoritmus regulačního systému musí preferovat využití tepelného čerpadla pro ohřev vody před přímým el. ohřevem.

– podporu nelze poskytnout, pokud byla nebo je poskytována podpora na výměnu zdroje
(podoblast C.1) za jiný typ než teplené čerpadlo a k podpoře TČ-FV

 

4.4.4 Podoblast D.4 – EKOMOBILITA dotace 30 000 – 60 000 Kč

dotace dobijeni

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

4.4.4.1 Výše podpory pro podoblast D.4

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů.

4.4.4.2 Podmínky pro podoblast D.4

a) Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům.

b) Podporu lze využít také v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.

c) Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě (popř. odběrném místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl minimalizovat požadavky na posilování distribuční sítě na hladině nízkého napětí.

d) Dobíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných norem (včetně plnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon s ohledem na zdraví osob a jiná zařízení).

e) Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu.

f) Podporované dobíjecí stanice mohou běžně využívat pouze vlastníci rodinných domů a nesmí být využívány veřejností a komerčně provozovány.

g) Vedení elektrických rozvodů, poloha dobíjecí stanice a případná současná i plánovaná výsadba stromů musí být umísťována ve vzájemném souladu.

4.5 Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA dotace 5 000 – 35 000 Kč

dotace projekt

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy.

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z oblasti podpory A, B (s výjimkou podpory na koupi dokončeného rodinného domu) a pro vybraná opatření z oblasti podpory C a D.

Předprojektová příprava může být podpořena v rámci programu EFEKT (Státní program na podporu úspor energie ministerstva průmyslu a obchodu)

4.5.1.1 Výše podpory pro oblast E

Maximální výše podpory je stanovena fixní jednotkovou výší podpory za odborný posudek a odborný technický dozor k vybranému podporovanému opatření

4.6.1 Bonus pro strukturálně postižené kraje

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %.

  Vyřídíme vám i další dotace z programu NZÚ, pokud se rozhodnete realizovat současně více opatření. (např. na tepelné čerpadlo…)

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021+

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy

plné znění ke stažení pro RODINNÉ DOMY, platné od 21. 9. 2021
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Rodinné domy

výzva 1/2021

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2021+ je program Ministerstva životního prostředí spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energií v rodinných a bytových domech. Dotační program Nová zelená úsporám se zaměřuje na podporu energeticky úsporných staveb a rekonstrukcí rodinných a bytových domů po celé ČR. Majitelům a stavebníkům obytných budov ušetří výdaje za energii a pitnou vodu i vstupní investici, zhodnocuje nemovitost a díky úspoře energií přispívá ke snížení škodlivých emisí do ovzduší.
Nahoru
Product has been added to your cart
error: Upozornění: Obsah je chráněn proti kopírování