Instalace fotovoltaiky už za 14 DNŮ od podpisu smlouvy a pouze 10% ZÁLOHA předem.

Search

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.sunfix.cz/

Obchodní společnosti APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. se sídlem Loosova 355/12, 638 00 Brno, IČO: 02621312, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81935

1) KONTAKTNÍ ÚDAJE

APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.

sídlo: Losova 355/12, 638 00 Brno (dále jen „adresa sídla“), společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81935

IČO: 02621312

DIČ: CZ02621312

Telefon: +420606260250

E-mail: info@sunfix.cz

2) ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. se sídlem Loosova 355/12, 638 00 Brno, IČO: 02621312, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81935, (dále jen „APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.“ nebo „my“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen „zákazník“ nebo „vy“) prostřednictvím internetového obchodu APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.  na adrese https://www.sunfix.cz/

Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.sunfix.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavře s APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „spotřebitel“).

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s námi uzavře kupní smlouvu nebo s námi jinak právně jedná (dále jen „podnikatel“).

Řídíme se zásadou, že zákazník, který v objednávce uvede své IČO, DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

Odesláním objednávky nebo jiné poptávky (tlačítko „dokončit objednávku” nebo „nezávazně poptat“) potvrzujete, že jste se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich znění platném a účinném v okamžiku tohoto potvrzení.

3) SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny fotografie i videa na webové stránce https://www.sunfix.cz/ mají pouze ilustrační charakter. Námi nabízené zboží a služby na webové stránce internetového obchodu https://www.sunfix.cz/ a popis jejich hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží nebo služby. Ceny těchto zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

Konkrétní podmínky různých platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány na adrese https://www.sunfix.cz/.

Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „dokončit objednávku“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit, nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v těchto VOP.

Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v těchto VOP, anebo v reklamačním řádu https://www.sunfix.cz/.

4) SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet:

u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží, nebo

u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici https://www.sunfix.cz/

Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

dodávce zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím,

neodkladné opravě nebo údržbě, provedené na spotřebitelem určeném místě nebo na jeho přání To však neplatí, pokud byly provedeny jiné než vyžádané opravy nebo dodány jiné než náhradní díly nutné k provedení opravy nebo údržby,

dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů nebo důvodů ochrany zdraví jej není možné vrátit,

dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy.

Zaslání zboží zpět probíhá odesláním zboží na adresu určenou pro vrácení zboží. Jinak zákazník zašle zboží zpět na adresu určenou v dodacím listu. Adresa pro vrácení zboží může být podle typu zboží upřesněna na zákaznické lince.

Spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Spotřebitel v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží.

V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na bankovní účet zákazníka, nejpozději do 14 dnů po doručení odstoupení od kupní smlouvy ve prospěch APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.

Pokud spotřebitel zvolí jiný druh dopravy než je námi nabízený nejlevnější druh dopravy, má spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy nárok pouze na vrácení nákladů dodání zboží ve výši, která odpovídá námi nabízeného nejlevnějšího druhu dopravy. APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. však nejsou povinny vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než obdrží zboží, nebo než mu zákazník prokáže, že mu zboží odeslal zpět podle § 1831 odst. 1) Občanského Zákoníku, podle toho, co nastane dříve.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje https://www.sunfix.cz/ prostřednictvím e-mailu info@sunfix.cz.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

https://www.sunfix.cz/ není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského Zákoníku.

Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského Zákoníku.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní smlouva uzavíraná v rámci e-shopu není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou, jejímž předmětem by bylo opakované plnění.

Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku.

5) UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Založit uživatelský účet si mohou pouze právnické osoby nebo fyzické osoby, které jsou plnoleté a plně svéprávné. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží také jednorázově bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

6) OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. není povinno uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží „do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, zvolí požadovaný způsob doručení objednávaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží).

Jedná-li se o zboží, které je označeno jako „skladem“ nebo „na centrálním skladě“, pak se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen „objednávka“).

Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a četl Zásady zpracování osobních údajů společnosti APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.

Před zasláním objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“ a proces objednávky je tím ukončen.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky ze strany APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.  zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka „závazně objednat“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

V případě, že se jedná o typ zboží, které není běžně skladem a je označeno jako zboží „pouze na poptávku“ pak takové zboží nelze zpravidla závazně objednat, ale pouze nezávazně poptat. V takovém případě je nezávazná poptávka vytvořena okamžikem stisknutí tlačítka „nezávazně poptat“ a nezavazuje spotřebitele k platbě a nás k dodání.

Odesláním poptávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto Všeobecné obchodní podmínky a četl Zásady zpracování osobních údajů společnosti APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.

U zboží na poptávku může být vyžadována přiměřená zálohová platba, o její výši je zákazník informován zpravidla v nabídce zboží, která reaguje na nezávaznou poptávku zákazníka.

Poptávka je v některých komplikovaných případech zpracovávána s prodlevou, avšak nejpozději do 3 pracovních dnů po provedení objednávky zboží zákazníkem. Pokud k rozhodnutí v této době nedojde, není zákazník svým smluvním prohlášením nadále vázán.

APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. následně prověří možnosti dodání poptávaného zboží svým pracovníkem a zákazníkovi bude poptávka potvrzena na elektronickou adresu zákazníka s uvedením předpokládaného dodacího termínu, včetně sdělení výše případných dodatečných nákladů na dopravu, balení nebo povinnosti případné zálohové platby.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky ze strany zákazníka, případně okamžikem úhrady zálohy, je-li vyžadována.

Kupní smlouvou se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

7) CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY

Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.;

on-line platbou;

Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uváděno, že je k dodání pouze v režimu nezávazné poptávky.

V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet APSOLUTION CZ GROUP s.r.o..

APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. je oprávněné požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží zákazníkovi. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován.

APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. a zákazník si tímto sjednávají, že faktury budou zaslány elektronicky na elektronickou adresu zákazníka.

Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má pouze informativní charakter a není pro APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.

8) VÝHRADA VLASTNICTVÍ

APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. si vyhrazuje u zákazníků spotřebitelů vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

Pro zákazníky podnikatele si APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. vyhrazuje vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které má APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. vůči zákazníkovi.

Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

9) DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

Zákazníkovi je zboží dodáno na zvolenou dodací adresu v České republice.

Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy přepravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem).

Právě okamžikem převzetím zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží.

Pokud měl zákazník zboží od přepravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení.

Dodáváme zboží pomocí dopravce, také pomocí zasílatelských služeb použitím vozidel vybavených hydraulickým zařízením. Doba dodání zboží je závislá na naskladnění zboží, zákazník zpravidla najde údaje o možnostech dodání zboží přímo u konkrétního zboží.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má).

V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu. Doručovatel nám však zásilku zašle zpět a vám bude obratem odeslána zásilka nová.

Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle reklamačního řádu APSOLUTION CZ GROUP s.r.o. a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

10) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v těchto VOP.

Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy.

Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží.

Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má zákazník v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, jsme také oprávněni kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem. V takovém případě vrátíme zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.

Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

11) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v reklamačním řádu APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.

12) VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM

Kromě odstoupení od smlouvy podle článku 10 těchto VOP nabízíme zákazníkům za níže uvedených podmínek právo na vrácení zboží během 14 denní lhůty (dále jen „právo na vrácení zboží“), za těchto podmínek:

je zboží nepoužité a nepoškozené a je vráceno úplné a vhodně zabalené, aby při přepravě nedošlo k poškození výrobku. Doporučujeme zboží zabalit do původního / originálního obalu nebo jiného adekvátního obalového materiálu, u zboží není vyloučeno právo na odstoupení od smlouvy podle těchto VOP.

Zákazník nemá právo na vrácení zboží v případě, že se jedná o zboží atypické (zákazník je o tomto poučen při převzetí zboží).

V případě zboží zakoupeného přes náš internetový obchod a doručeného do místa plnění určeného zákazníkem, nás prosím kontaktujete na e-mailu info@sunfix.cz

Další práva zákazníka, jako například práva z vadného plnění nebo právo na odstoupení od smlouvy zůstávají nedotčena. V podrobnostech řeší náš Reklamační řád.

13) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji, pravidla pro zasílání obchodních sdělení, jakož i cookies jsou upravena v Zásadách zpracování osobních údajů a Nastavení souborů cookies.

Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky).

E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně oprávněných zájmů společnosti APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.).

14) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk. Jazykem VOP je rovněž český jazyk.

Smluvní strany si sjednávají, že k řešení případných sporů z této smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle sídla APSOLUTION CZ GROUP s.r.o.

Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů.

Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky a/nebo rezervace zákazníkem.

Tyto VOP jsou platné od 1. 12. 2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

Nahoru